Профил на купувача

Допълване на пространствената репеперна мрежа и провеждане на геодезичен мониторинг на движенията и деформациите на най-застрашени обекти на повърхността от прекратените подземни минни дейности към “Мини Перник“ ЕАД /л./
  Предмет на обществената поръчка е доразвиване на мрежата за геодезичен мониторинг на земната повърхност, скалния масив и обекти от инженерната инфаструктура на повърхността чрез допълване и оптимизиране на съществуващата пространствената реперна мрежа и продължаване на геодезичните измервания и маркшайдерски наблюдения за мониторинг на движенията и деформациите на най-застрашени обекти на повърхността от прекратените подземни минни дейности на „Мини – Перник“ ЕАД в град Перник с цел опазване на обекти и съоръжения от вредното влияние на провежданите минни работи и последствията от спиране на експлоатацията им. В обхвата на обществената поръчка се включва доразвиване на реперна мрежа и провеждане на геодезични и маркшайдерски наблюдения за движението и деформациите на земната повърхност и минния масив с разположени обекти на повърхността /жилищни сгради, асфалтови пътища, мостове и съоръжения, В и К мрежи, кабелни и тръбопроводни мрежи и др./ в районите на подземни рудници „Св.Анна“, участък „Бельово“, „Минна болница“, „Защитно съоръжение“, „Бели брег“ и „Стари рудници“ на територията на кв. „Драгановец“, кв. „Байкушева махала“ и кв. „Клепало“, кв. „Проучване“, кв. „Красно село“, кв. „Рудничар“ и кв. „Димова махала“ на град Перник с обща площ 1757 дка.

Документи за изтегляне:

Тристранно споразумение № ЕА-03-06/20.09.2018 г. с изпълнителя ГД “МИ-2010“ - публик. на 27.09.2018 г.

/ pdf с големина 1.4 MB /

Тристранно споразумение № ЕА-07-01/21.09.2018 г. със стротелния надзор “БИЛДИНГ ИНВЕСТ КОНСУЛТ“ ЕООД - публик. на 27.09.2018 г.

/ pdf с големина 1.15 MB /
Проектиране и изпълнение на дейностите по техническа ликвидация, консервация, техническа и биологична рекултивация, пречистване на води за обектите в обхвата на ПМС № 140/1992г. и ПМС №195/2000г. възложено по реда на чл.14, ал.1, т.6 от ЗОП
Проектиране и изпълнение на дейностите по техническа ликвидация, консервация, техническа и биологична рекултивация, пречистване на води за обектите в обхвата на ПМС № 140/1992г. и ПМС № 195/2000г. за обектите, описани в Приложение към ПМС № 140/1992г. и Заповед на министъра на икономиката за ПМС № 195/2000г.

Документи за изтегляне:

Становище на АОП по чл.234 от ЗОП - 23.08.2018г.

/ pdf с големина 467.45 KB /

Рамков договор № ЕА-11-01/16.08.2018г.-23.08.2018г.

/ pdf с големина 589.57 KB /
МОНИТОРИНГ И ПОДДРЪЖКА НА ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ „УСТРЕМ-4“ - ОП 1 / 10.05.2018 г.
Основните дейности, които следва да бъдат извършени през 3-годишния период на изпълнение на поръчката са:
А) Възстановителни мероприятия:
·         възстановяване проводимостта на отводнителния канал за външни води и на облицовката и проводимостта на ригулните канавки - почистване на отводнителният канал за външни води, почистване и възстановяване на ригулни канавки (лява ригулна канавка с обща дължина 330 м, дясна ригулна канавка с обща дължина от 253 м и канавка на берма на кота 165 м с дължина 370 м);
·         възстановителни мероприятия на дренажен тампон;
·         възстановяване на 7 (седем) броя пиезометри – смяна на обсадната тръба при 3 (три) пиезометра и прокарване сондажи за 4 (четири) дублиращи пиезометра;
Б) Мониторингови дейности:
·      оглед и оценка за състоянието на хвостохранилище „Устрем-4“ и съоръженията към него чрез визуален контрол - два пъти годишно (един път през сухия период и един път през влажния период) и извънредно при нужда (след проливни дъждове, земетръс и др.);
·      геодезични измервания за установяване на хоризонтални и вертикални деформации - един път годишно и извънредно след земетръс при визуално установяване на промени;
·      наблюдения и измервания на пиезометричната повърхност - един път годишно, както и извънредно след проливни дъждове;
·      Мониторинг на дренажните води след дренажния тампон - един път годишно и извънредно при визуално установени големи промени в количеството и качеството им.
·      Мониторинг на състава на биомасата - един път годишно.
Обследването на дренажни води и биомасата трябва да се извършва от акредитирани лаборатории.
·      изготвяне на годишни доклади.
В) Поставяне на информационни табели.


Документи за изтегляне:

Решение за откриване на процедурата - публ. на 10.05.2018 г.

/ pdf с големина 691.89 KB /

Обявление за поръчка - публ. на 10.05.2018 г.

/ pdf с големина 1.06 MB /

Документация - публ. на 10.05.2018 г.

/ pdf с големина 2.74 MB /

Техническа спецификация - публ. на 10.05.2018 г.

/ doc с големина 46.03 KB /

Приложения - образци - публ. на 10.05.2018 г.

/ rar с големина 168.89 KB /

Договор и приложение към него - публ. на 10.05.2018 г.

/ rar с големина 61.35 KB /

Количествена сметка - публ. на 10.05.2018 г.

/ xls с големина 20.65 KB /

Работен проект - публ. на 10.05.2018 г.

/ rar с големина 63.58 MB /

еЕЕДОП - публ. на 10.05.2018 г.

/ rar с големина 90.62 KB /

Разяснения по условията на обществената поръчка, съгласно чл. 180, ал. 2 от ЗОП - публ. на 21.05.2018 г.

/ pdf с големина 251.92 KB /

Протокол № 1 (за установени липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор) - публ. на 13.06.2018 г.

/ pdf с големина 921.75 KB /

Покана за отваряне на ценови оферти - 27.06.2018 г.

/ pdf с големина 63.64 KB /

Протокол № 2 от 21 юни 2018 г. на Комисията за разглеждане, оценка и класиране по реда на чл. 54-60 от ППЗОП - публ. на 23.07.2018г.

/ pdf с големина 477.51 KB /

Решение № 2 от 23 юли 2018 г. - публ. на 23.07.2018г.

/ pdf с големина 237.95 KB /

Доклад вх. № 314/05.07.2018 г. на Комисията за разглеждане, оценка и класиране по реда на чл. 54-60 от ППЗОП, утвърден на 13.07.2018 г. - публ. на 13.07.2018 г.

/ pdf с големина 1021.58 KB /
Участие в конкурс за избор на обслужващи банки на "Еко Антрацит" ЕАД - публик. на 02.03.2018 г.
На основание чл. 13 „б“, от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с Постановление 112 на Министерски съвет от 2003 г. и Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции, ЕКО АНТРАЦИТ” ЕАД приема оферти за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.

Документи за изтегляне:

Документация за участие в конкурс за избор на обслужващи банки на "Еко Антрацит" ЕАД - публик. на 02.03.2018 г.

/ doc с големина 28.93 KB /

Образци - публик. на 02.03.2018 г.

/ doc с големина 19.35 KB /

Повторна покана за участие в конкурс за избор на обслужващи банки - публ. на 22.03.2018 г.

/ doc с големина 19.76 KB /
„Препомпване към котлована на рудник „Цар Асен” на дебалансовите разтвори, изтичащи от насипището за окисни води при рудник „Цар Асен”, с цел недопускане изтичане на същите към река Луда Яна“ - публик. на 28.11.2017 г.
Преметът на поръчката включва следните услуги:
1. препомване към котлована на рудник "Цар Асен" на дебалансовите разтвори, изтичащи от насипището за окисни води при рудник "Цар Асен", с цел недопускане изтичане на същите към река Луда Яна.
2.  поддържане на водното ниво във водоема за продуктивни разтвори до ниво лата 1,60 м чрез препомпване до открит рудник "Цар Асен".
3. оглед и наблюдения за поддържане на водното ниво до кота 1,60 м във водоема за набогатени разтвори;
4. ежедневно отчитане на водното ниво във водоема по латата и водене на дневник за резултатите от отчитането;
5. ежемесечно изготвяне и изпращане на информация за извършваните наблюдения за нивото във водоема за богати разтвори до Възложителя, с копия до РИОСВ - гр. Пазарджик и Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" - Пловдив.

Документи за изтегляне:

Обява - публ. на 28.11.2017

/ pdf с големина 265.81 KB /

001 - Образец № 1 - Оферта - публ. на 28.11.2017 г.

/ doc с големина 29.52 KB /

002 - Образец № 2 - Списък документи - публ. на 28.11.2017 г.

/ doc с големина 25.19 KB /

003 - Образец № 3 - Декларация свързаност - публ. на 28.11.2017 г.

/ doc с големина 21.45 KB /

004 - Образец № 4 - Декларация offshore - публ. на 28.11.2017 г.

/ doc с големина 23.06 KB /

005 - Образец № 5 - Декларация подизпълнители - публ. на 28.11.2017 г.

/ doc с големина 22.75 KB /

006 - Образец № 6 - Декларация чл. 54(1) 1,2,7 ЗОП - публ. на 28.11.2017 г.

/ doc с големина 21.39 KB /

007 - Образец № 7 - Декларация чл. 54(1) 3-5 ЗОП - публ. на 28.11.2017 г.

/ doc с големина 20.61 KB /

008 - Образец № 8 - Декларация договор - публ. на 28.11.2017 г.

/ doc с големина 20.17 KB /

009 - Образец № 9 - Техническо предложение - публ. на 28.11.2017 г.

/ doc с големина 24.17 KB /

010 - Образец № 10 - Декларация конфиденциалност - публ. на 28.11.2017 г.

/ doc с големина 16.6 KB /

011 - Образец № 11 - Ценово предложение - публ. на 28.11.2017 г.

/ doc с големина 22.98 KB /

012 - Образец № 12 - Проект на договор - публ. на 28.11.2017 г.

/ doc с големина 54.66 KB /

Техническа спецификация

/ doc с големина 33.06 KB /

Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти - публ. на 11.12.2017 г.

/ pdf с големина 51.11 KB /

Информация до АОП за удължаване на срока за получаване на оферти - публ. на 11.12.2017 г.

/ pdf с големина 148.83 KB /

Присъствен лист, публ. 20.12.2017 г.

/ pdf с големина 42.12 KB /

Протокол за оценка и класиране на постъпилите оферти, публ. на 20.12.2017 г.

/ pdf с големина 473.37 KB /

Договор № ЕА-03-06/29.12.2017 г. - публ. на 04.01.2018.

/ pdf с големина 1.39 MB /

Техническо предложение на изпълнителя - публ. на 04.01.2018 г.

/ pdf с големина 168.99 KB /

Ценово предложение на изпълнителя - публ. на 04.01.2018 г.

/ pdf с големина 128.66 KB /
"Техническа ликвидация на обогатителна фабрика "Медет""
Във връзка с Решение № 6/11.09.2017 г. на управителя на "Еко Медет" ЕООД за откриване на обществена поръчка с предмет "Изпълнение на инвестиционен проект "Техническа ликвидация на обогатителна фабрика "Медет"", вписано в регистъра на обществените поръчки с уникален номер № 00896-2017-0003 от 13.09.2017 г. и в официален вестник на ЕС под № 2017/S 175-357747 от 13.09.2017 г. и ПРЕОБРАЗУВАНЕТО "Еко Медет" ЕООД, чрез вливане в "Еко Антрацит" ЕАД, вписано в АВ, ТР от 16.10.2017 г.

Документи за изтегляне:

Решение за ПРЕКРАТЯВАНЕ на обществена поръчка с предмет изпълнение на инвестиционен проект "Техническа ликвидация на обогатителна фабрика "Медет"" - 19.10.2017

/ pdf с големина 266.31 KB /
Назначаване на регистриран одитор за извършване на незавизим финансов одит на годишния финансов отчет за 2017 г. - 21.07.2017 г.

О Б Я В А

"ЕКО АНТРЦИТ" ЕАД, гр. София, ул. "Тинтява" № 86,
набира оферти за извършване на независим финансов одит на дружеството за отчетната 2017 година.
Сумата на актива на баланса плюс приходите /без оборотни данъци/ към 31.12.2016 г. е в размер на 1 679 хил. лв.
Офертите да се представят в затворен и запечатан плик в 14-дневен срок от датата на публикацията на адрес:
"ЕКО АНТРАЦИТ" ЕАД, гр. София 1113, ул. "Тинтява" № 86 и да съдържат:

1. Обща цена на одита;
2. Брой работни часове за проверка и заверка;
3. Брой работни часове за текущи консултации;

Допълнителна информация ще бъде предоставена в срока на подаване на оферти на същия адрес.

За контакти: 02/4442566 Христо Михайлов
Обявата е публикувана във вестник "Монитор" на 21.07.2017 г.

„Техническа рекултивация на нарушените терени, вследствие на водените дългогодишни минни работи от мините при Мини "Маришки басейн" АД, гр.Димитровград в землищата на селата Бряст, Радиево и Странско, община Димитровград. ,,Актуализация".

Публично състезание по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Техническа рекултивация на нарушените терени, вследствие на водените дългогодишни минни работи от мините при Мини "Маришки басейн" АД, гр. Димитровград в землищата на селата Бряст, Радиево и Странско, община Димитровград. Актуализация." № ОП-1 / 19.07.2017 г.

Документи за изтегляне:

Решение за откриване на процедурата - 19.07.2017 г.

/ pdf с големина 360.87 KB /

Обявление за поръчка - 19.07.2017 г.

/ pdf с големина 408.12 KB /

Указания за участие - 19.07.2017 г.

/ pdf с големина 886.37 KB /

Техническа спецификация - 19.07.2017 г.

/ pdf с големина 813.76 KB /

Техническа спецификация Приложение 1 - Техническа рекултивация - обяснителна записка - 19.07.2017 г.

/ doc с големина 827 KB /

Техническа спецификация Приложение 2 - Геодезия - 19.07.2017 г.

/ rar с големина 6.2 MB /

Техническа спецификация Приложение 3 - План за безопастност и здраве - 19.07.2017 г.

/ rar с големина 1.56 MB /

Техническа спецификация Приложение 4 - ПУСО - 19.07.2017 г.

/ doc с големина 213 KB /

Техническа спецификация Приложение 5.1 - Техническа рекултивация - графична част, опис - 19.07.2017 г.

/ doc с големина 202.5 KB /

Техническа спецификация Приложение 5.2 - Техническа рекултивация - графична част, Бряст- 19.07.2017 г.

/ rar с големина 3.96 MB /

Техническа спецификация Приложение 5.3 - Техническа рекултивация - графична част, Радиево - 19.07.2017 г.

/ rar с големина 3.33 MB /

Техническа спецификация Приложение 5.4 - Техническа рекултивация - графична част, Странско - 19.07.2017 г.

/ rar с големина 6.22 MB /

Техническа спецификация Приложение 5.5 - Техническа рекултивация - графична част, конструкция - 19.07.2017 г.

/ rar с големина 7.61 MB /

Техническа спецификация Приложение 5.6 - Техническа рекултивация - графична част, план ситуация 1 - 19.07.2017 г.

/ rar с големина 4.58 MB /

Техническа спецификация Приложение 5.7 - Техническа рекултивация - графична част, план ситуация 2 - 19.07.2017 г.

/ rar с големина 5.07 MB /

Техническа спецификация Приложение 6 - Пожарна безопасност - 19.07.2017 г.

/ rar с големина 22.66 KB /

Техническа спецификация Приложение 7 - Нови Рудници, обяснителна записка и графична част - 19.07.2017 г.

/ rar с големина 6.31 MB /

Методика за оценка - 19.07.2017 г.

/ pdf с големина 365.46 KB /

Образци - 19.07.2017 г.

/ doc с големина 51.97 KB /

Договор - 19.07.2017 г.

/ doc с големина 29.96 KB /

ЕЕДОП - 19.07.2017 г.

/ doc с големина 50.8 KB /

КС - 19.07.2017 г.

/ xls с големина 34.46 KB /

Протокол № 1 за установени липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор - 23.08.2017 г.

/ pdf с големина 3.67 MB /

Покана за отваряне на ценовите предложения - 11.09.2017 г.

/ pdf с големина 465.23 KB /

Протокол № 2 - 14.09.2017 г.

/ pdf с големина 835.11 KB /

Протокол № 3 - 14.09.2017 г.

/ pdf с големина 147.92 KB /

Доклад от работата на комисията - 14.09.2017 г.

/ pdf с големина 1.24 MB /

Решение за избор на изпълнител - 14.09.2017 г.

/ pdf с големина 274.96 KB /

Договор № ЕА-05-01/06.10.2017 г. - публ. на 27.10.2017 г.

/ pdf с големина 1022.18 KB /

Ценово предложение на изпълнителя и КСС - публ. на 27.10.2017 г.

/ pdf с големина 2.1 MB /

Календарен график на изпълнителя - публ. на 27.10.2017 г.

/ rar с големина 21.43 MB /

Техническо предложение на изпълнителя - публ. на 27.10.2017 г.

/ pdf с големина 52.73 MB /
Назначаване на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2016 г. - 18.08.2016 г.
О Б Я В А
 
„ЕКО АНТРАЦИТ” ЕАД , гр.София, ПК 1113, ул. "Тинтява" № 86
 
набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2016 година
 
Сумата на актива на баланса плюс приходите /без оборотни данъци/ към 31.12.2015 г. е в размер на 1 316 хил.лв.
 
Офертите да се представят в затворен и запечатан плик в 14-дневен срок от датата на публикацията на адрес: „ЕКО АНТРАЦИТ’” ЕАД, ул.”Тинтява” № 86 ,1113 София, и да съдържат:
 

1. Обща цена на одита;
2. Брой работни часове за проверка и заверка;
3. Брой работни часове за текущи консултации.

 
Допълнителна информация ще бъде предоставена в срока за подаване на оферти на същия адрес.
 
За контакти: тел: 02/ 44 42 566 - Христо Михайлов

Обявата е публикувана във вестник ”Монитор” на 18.08.2016 г.
Краен срок за подаване на оферти – 01.09.2016 г. до 17:00 часа.
"Рекултивация на нарушени терени в района на рудник "Здравец" - актуализация"
Публично състезание по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Рекултивация на нарушени терени в района на рудник "Здравец" - актуализация" № ОП-1 от 15.07.2016 г.

На 01.08.2016 г. са публикувани разяснения по условията на обществената поръчка, съгласно чл. 180, ал. 2 от ЗОП

На 05.08.2016 г. са публикувани разяснения по условията на обществената поръчка, съгласно чл. 180, ал. 2 от ЗОП

Документи за изтегляне:

Решение 1 за откриване на процедура - 15.07.2016 г.

/ pdf с големина 370.79 KB /

Обявление за поръчка - 15.07.2016 г.

/ pdf с големина 928.42 KB /

Указания за участие - 15.07.2016 г.

/ pdf с големина 1.81 MB /

Техническа спецификация - 15.07.2016 г.

/ pdf с големина 694.41 KB /

Техническа спецификация, Приложение 1 - План за безопасност и здраве - 15.07.2016 г.

/ rar с големина 368.12 KB /

Техническа спецификация, Приложение 2 - Основен проект, включващ части "Геодезия" и "Екология" - 15.07.2016 г.

/ rar с големина 4.24 MB /

Техническа спецификация, Приложение 3 - ПУСО - 15.07.2016 г.

/ pdf с големина 422.31 KB /

Техническа спецификация, Приложение 4 - Количествена сметка - 15.07.2016 г.

/ pdf с големина 338.57 KB /

Методика за оценка - 15.07.2016 г.

/ pdf с големина 321.6 KB /

Образци - 15.07.2016 г.

/ doc с големина 30.15 KB /

Договор - 15.07.2016 г.

/ doc с големина 27.05 KB /

КСС - 15.07.2016 г.

/ xls с големина 45 KB /

ЕЕДОП - 15.07.2016 г.

/ doc с големина 50 KB /

Разяснения по условията на обществената поръчка, съгласно чл. 180, ал. 2 от ЗОП - 01.08.2016 г.

/ pdf с големина 136.87 KB /

Разяснения по условията на обществената поръчка, съгласно чл. 180, ал. 2 от ЗОП - 05.08.2016 г.

/ pdf с големина 307.1 KB /

Протокол № 1 от дейността на Комисията за разглеждане, оценка и класиране по реда на чл. 54-60 от ППЗОП на получените оферти в публично състезание по ЗОП за избор на изпълнител на ОП с предмет: "Рекултивация на нарушени терени в района на рудник "Здравец" - актуализация", назначена със Заповед № 58/16.08.2016 г. на изп. директор на "Еко Антрацит" ЕАД. - 22.08.2016 г.

/ pdf с големина 339.97 KB /

ПОКАНА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ - 10.10.2016 г.

/ pdf с големина 207.99 KB /

Протокол 2 - 14.10.2016 г.

/ pdf с големина 1.41 MB /

Протокол 3 - 14.10.2016 г.

/ pdf с големина 976.39 KB /

Доклад от работата на комисията - 14.10.2016 г.

/ pdf с големина 1.75 MB /

Решение 2 за определяне на изпълнител - 14.10.2016 г.

/ pdf с големина 833.57 KB /

Договор № ЕА-05-01/01.11.2016 г. - публ. на 25.11.2016 г.

/ pdf с големина 919.55 KB /

Ценово предложение на изпълнителя и количествено-стойностна сметка - публ. на 25.11.2016 г.

/ pdf с големина 1.25 MB /

Календарен график на изпълнителя - публ. на 25.11.2016 г.

/ pdf с големина 279.59 KB /

Техническо предложение на изпълнителя - публ. на 25.11.2016 г.

/ pdf с големина 5.73 MB /

Допълнително споразумение към договор № ЕА-05-01/01.11.2016 г. - публ. на 16.05.2017 г.

/ pdf с големина 283.83 KB /
Публична покана с предмет "Закупуване на 1 брой автомобил за "Еко Антрацит" ЕАД" ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕРАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ТЕХНИЧЕСКА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА МИНА „КАНИНА” - АКТУАЛИЗАЦИЯ"
18.08.2015 год.

На основание чл. 62, ал. 1, т.2 от ЗОП гаранцията за участие, под формата на парична сума, представена от "БКС" ЕООД е освободена на 16.11.2015 год.

На основание чл. 62, ал. 1, т.2 от ЗОП гаранцията за участие, под формата на банкова гаранция, предоставена от "Водстрой 98" АД е освободена на 18.11.2015 год.

На основание чл. 62. ал. 1, т.2 от ЗОП гаранцията за участие, под формата на банкова гаранция, предоставена от "Енерго Ремонт Строй" ЕООД е освободена на 25.11.2015 год.

Документи за изтегляне:

Решение, 18.08.2015

/ pdf с големина 4.46 MB /

Обявление, 18.08.2015

/ pdf с големина 1.39 MB /

Документация, 18.08.2015

/ rar с големина 9.77 MB /

Отговор на постъпилото искане за разяснение, съгласно чл. 29, ал. 2 от ЗОП - 18.09.2015 год.

/ jpg с големина 1.08 MB /

Протокол 1 от дейността на Комисията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет \\\"Изпълнение на преработен проект за техническа рекултивация на мина \\\"Канина\\\" - актуализация\\\", 06.10.2015 год.

/ rar с големина 829.31 KB /

Покана за отваряне на ценовите оферти - 26.10.2015 год.

/ jpg с големина 298.76 KB /

Протокол 2 - 26.10.2015 год.

/ rar с големина 4.82 MB /

Протокол 3 - 30.10.2015 год.

/ rar с големина 1.14 MB /

Решение - 30.10.2015 год.

/ jpg с големина 614.97 KB /

Договор, техническо предложение, ценово предложение, КСС, линеен график - 20.11.2015 год.

/ rar с големина 22.19 MB /

Справка за извършени плащания към 31.12.2015 год., публ. на 04.01.2016

/ doc с големина 9.04 KB /

Допълнително споразумение № 1 - 18.03.2016 г.

/ pdf с големина 83.11 KB /

Справка за извършени плащания март 2016 г. - публикувано на 05.04.2016 г.

/ doc с големина 14.27 KB /

Справка за извършени плащания май 2016 г. - публикувано на 03.06.2016 г.

/ doc с големина 14.33 KB /

Допълнително споразумение № 2 - 18.07.2016 г.

/ pdf с големина 324.55 KB /

Допълнително споразумение № 3 - 18.07.2016 г.

/ pdf с големина 259.16 KB /

Справка за извършени плащания август 2016 г. - 21.09.2016 г.

/ pdf с големина 198.74 KB /

Справка за извършени плащания ноември 2016 г. - 25.11.2016 г.

/ pdf с големина 196.53 KB /
Назначаване на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2015
О Б Я В А
 
„ЕКО АНТРАЦИТ” ЕАД , гр.София
 
набира оферти за извършване на независим финансов одит
от регистрирани одитори на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2015 година
 
Сумата на актива на баланса плюс приходите /без оборотни данъци/ към 31.12.2014г. е в размер на.772 хил.лв.
 
Офертите да се представят в затворен и запечатан плик в 14-дневен срок от датата на публикацията на адрес: „ЕКО АНТРАЦИТ’” ЕАД, , ул.”Тинтява” № 86 ,1113 София, и да съдържат:
 
  1. Обща оценка на одита;
  2. Брой работни часове за проверка и заверка;
  3. Брой работни часове за текущи консултации.
 
Допълнителна информация ще бъде предоставена в срока за подаване на оферти на същия адрес.
 
За контакти: тел: 02/ 44 42 566 и 0887 485 533 – Соня Георева
 
Обявата ще бъде публикувана във вестник ”Новинар” на 05.06.2015 г.
Краен срок за подаване на оферти – 18.06.2015 г. до 17:00 часа.
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за възлагане на обществени поръчки и поддържане профила на купувача на "Еко Антрацит" ЕАД, гр. София

Документи за изтегляне:

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

/ pdf с големина 5.49 MB /

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 2018 Г.

/ pdf с големина 1 MB /

ГРАФИК 2018 Г.

/ pdf с големина 156.36 KB /
"ПРЕРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ТЕХНИЧЕСКА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА МИНА КАНИНА - АКТУАЛИЗАЦИЯ\"
Преработения проект за техническа рекултивация е изготвн във връзка с възникнали през Юни 2013 г. форсмажорни обстоятелства, изразяващи се в ктивииран на старо свлачище. Педвидени са нови техниески решения за стабилиране на обхванатия южен учатък на мината. 

Документи за изтегляне:

Решение за прекратяване

/ pdf с големина 3.46 MB /

Придружителни писма

/ pdf с големина 766.22 KB /

Придружителни писма

/ pdf с големина 769.06 KB /

Придружителни писма

/ pdf с големина 783.63 KB /

Придружителни писма

/ pdf с големина 806.09 KB /

Доклад вх. № 314/05.07.2018 г. на Комисията за разглеждане, оценка и класиране по реда на чл. 54-60 от ППЗОП, утвърден на 13 юли 2018 г. - публ. 23.07.2018 г.

/ pdf с големина 1021.58 KB /

За нас

Предмет на дейност:

Пpи уcлoвиятa и пo peдa, пpeдвидeн в ПМС № 195 / 2000 г., № 140 / 1992 г. дружeството организира пpoeктиpaнeтo, изпълнeниeтo и кoнтpoлa нa дeйнocтитe пo:
  • тexничecкa ликвидaция и конcepвaция пpи уcлoвията нa aл.2;
  • тexничecкa и биoлoгичнa peкултивaция;
  • пpeчиcтвaнe нa вoди;
  • мoнитopинг.

Контакти

"Еко Антрацит" ЕАД

Адрес:
ул. "Тинтява" № 86
1113 София, България

Телефон:
+359 2 444 2566

Факс:
+359 2 423 9331

E-mail адрес:
ekoantra@abv.bg

Форма за Връзка с нас

Ако имате въпроси, препоръки, предложения или желаете да се свържите с нас моля, попълнете коректно всички полета.
Изпрати