Филтрирай по:

Тип на поръчката:Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Покана за набиране на оферти за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги

ЕКО МЕДЕТ”ЕООД, гр. Панагюрище, ул. „ Георги Бенковски” № 7, тел./факс 0357/40 30

Адрес за коресп. : гр.Панагюрище 4500, П.кутия 22

П О К А Н А

за набиране на оферти за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги на „ЕКО МЕДЕТ”ЕООД, гр. Панагюрище

„ЕКО МЕДЕТ”ЕООД, гр. Панагюрище, на основание т. 4.3. от Правилата за избор на изпълнител на финансови услуги от кредитни или финансови институции – Приложение № 3 към чл. 13 б на ПРУПДТДДУК отправя настоящата покана за набиране на оферти за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги при наличие на следните условия :

І. ВИД НА УСЛУГАТА

1.     Свободни парични средства – депозити;

2.     Платежни и свързани услуги.

ІІ : КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА

Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на комплексна оценка на офертата съгласно два вида критерии – неколичествени и количествени, с фиксирани относителни тегла, както е посочено по-долу :

1.     Неколичествени критерии, с обща относителна тежест в крайната оценка в размер 40 на сто :

1.     Развитие на клоновата мрежа в страната, включително и наличие на клон на финансовата институция в гр. Панагюрище (КН1);

2.     Рейтинг на кандидатите – присъден от агенция за кредитен рейтинг (КН2);

3.     Надеждност на платформата за интернет банкиране, срокове за обслужване на плащанията и ефективност на предоставената отчетност от страна на банката (КН3).

2.     Количествени критерии, с обща относителна тежест в крайната оценка в размер на 60 на сто :

1.     За групата финансови услуги „ Свободни парични средства – депозити” – предложени лихвени условия (лихвен процент, такси, комисионни), срочност, обем, валута и др.условия (КК1);

2.     За групата финансови услуги „Платежни и свързани услуги” – такси и комисионни при осъществяването на различни разплащания (местни и международни, инкасо услуги и др.) и др.условия (КК2).

Оценката на офертите (К) се определя по следната формула за тежестта на показателите в комплексната оценка:

К = 0,2 КН1 + 0,1 КН2 + 0,1 КН3 + 0,35 КК1 + 0,25 КК2 .

Комплексната оценка ще се определя по точкова система като всеки показател може да получи максимална оценка от 100 точки. Тежестта на отделните показатели в комплексната оценка на офертите ще се определя по посочената формула.Офертата с най-добри данни получава максималния брой точки по съответния показател, а офертата на следващо място получава 10 точки по-малко от предшествуващата я.

На първо място ще се класира участникът, получил най-много точки, изчислени по формулата.

ІII. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА

Офертите се представят и приемат в запечатан, непрозрачен плик от участника или негов упълномощен представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика се посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес.

Крайният срок за приемане на офертите е 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящата покана.

Офертите се подават всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа в офиса на „ЕКО МЕДЕТ”ЕООД – гр.Панагюрище, ул.”Георги Бенковски” № 7, ет.2.

Краен срок за подаване на оферти: 12.05.2015 г.