Филтрирай по:

Тип на поръчката:Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Сключено тристранно споразумение

Сключено е тристранно споразумение, относно Допълване на пространствената реперна мрежа и провеждане на геодезичен мониторинг на движенията и деформациите на най-застрашени обекти на повърхността от прекратените подземни минни дейности към “Мини Перник“ ЕАД 

                Предмет е доразвиване на мрежата за геодезичен мониторинг на земната повърхност, скалния масив и обекти от инженерната инфаструктура на повърхността чрез допълване и оптимизиране на съществуващата пространствената реперна мрежа и продължаване на геодезичните измервания и маркшайдерски наблюдения за мониторинг на движенията и деформациите на най-застрашени обекти на повърхността от прекратените подземни минни дейности на „Мини – Перник“ ЕАД в град Перник с цел опазване на обекти и съоръжения от вредното влияние на провежданите минни работи и последствията от спиране на експлоатацията им. В обхвата на обществената поръчка се включва доразвиване на реперна мрежа и провеждане на геодезични и маркшайдерски наблюдения за движението и деформациите на земната повърхност и минния масив с разположени обекти на повърхността /жилищни сгради, асфалтови пътища, мостове и съоръжения, В и К мрежи, кабелни и тръбопроводни мрежи и др./ в районите на подземни рудници „Св.Анна“, участък „Бельово“, „Минна болница“, „Защитно съоръжение“, „Бели брег“ и „Стари рудници“ на територията на кв. „Драгановец“, кв. „Байкушева махала“ и кв. „Клепало“, кв. „Проучване“, кв. „Красно село“, кв. „Рудничар“ и кв. „Димова махала“ на град Перник с обща площ 1757 дка.


Документи:
Тристранно споразумение ЕА -03-06 от 20.09.2018 с изпълнителя ГД МИ-2010.pdf
Тристранно споразумение ЕА-07-01 от 21.09.2018 със строителния надзор Билдинг инвест консулт ЕООД.pdf