Филтрирай по:

Тип на поръчката:Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Мониторинг на руднични води при утаител на VII-ма площадка от рудник "Рибница" и рудник "Шахоница", гр. Рудозем

Тип поръчка: Публична покана (до 14.04.2016)

Дата: 2015-09-04 11:10:00
№ 20150903jgCS195473

Описание: Процедурата е стартирана от ЕКОМЕДЕТ ЕООД
Изпълнението на поръчката включва извършването на следните дейности в продължение на 5 (пет) години:
·         Мониторингова мрежа за наблюдение – 5 пункта;
·         Наблюдавани показатели от пробовземанията в наблюдаваните води в определените пунктове – Дебит, Температура на водата, Температура на въздуха, Активна реакция рН – 6 ÷ 9, Неразтворени вещества – до 50 мг/дм3, ХПК – до 70 мг/дм3, Сулфатни йони – до 300 мг/дм3,       Желязо – до 1.5 мг/дм3, Цинк – до 2.0 мг/дм3, Манган – до 0.5 мг/дм3, Мед – до 0.5 мг/дм3, Кадмий – до 0.01 мг/дм3, Олово – до 0.05 мг/дм3, Хром – до 0.05 мг/дм3, Арсен – до 0.05 мг/дм3, Обща твърдост – до 10 мгекв/дм3, Електропроводимост – до 1 300 мкС;
·         Честота на наблюдения - измерванията и опробванията да се извършват два пъти годишно - по време на пролетното многоводие и есенното пълноводие при изтичане на води по трапецовидния улеен канал от утаителя към р. Чепинска. Преди и при посещенията на обекта от извършващите мониторинг да се осъществяват контакти и с персонала на ОФ "Рудозем", ангажиран с промишленото водоснабдяване на фабриката. Така ще се оптимизират опробванията и анализи ще се извършват при реално зауствани в реката води от утаителя;
·         Методи на опробване, обем и вид на използваните съдове за опробване - местата на вземане на водни проби са определени с трайна маркировка.
·         Методи за анализ - Съгласно изискванията на Раздел III на Наредба № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите „всички методи за анализ, включително лабораторни, полеви и онлайн методи, използвани за целите на програмите за мониторинг, са валидирани/верифицирани и документирани в съответствие със стандарт БДС EN ISO/IEC-17025 или други еквивалентни международно признати стандарти”;
·         Форми и приложения за вземане на пробите - за взимането на проби и анализа на изпитванията, трябва да съдържат протокол от изпитваните образци/ проби/ извадки и резултатите от изпитването да бъдат в табличен вид;
  •   Изготвяне на годишни доклади за резултатите от             проведения мониторинг

Документи
29522015041509_DOKUMENTACIA -Ribniza.doc
30012015041509_1. Оферта-обр..docx
30072015041509_2. Списък документи.docx
30132015041509_3. Представяне на участника и декларация чл.47,ал.9 ЗОП.docx
30192015041509_4. Декларация свързаност.docx
30242015041509_5. Декларация приемане усл.на договор.docx
30302015041509_6. Декларация подизпълнител.docx
30362015041509_7. Декл.списък изпълнени договори.docx
30422015041509_8. Декл.списък на експертите.docx
30482015041509_9. Декларация ангажираност експерт.docx
30542015041509_10.Техническо предложение.docx
31002015041509_11. Ценово предложение.docx
31082015041509_11A. KSS - Ribniza.xls
31162015041509_12. Проект на договор.docx
31412015041509_ObstaObZap-Ribnica-YU_M.doc
31502015041509_Tehn-i-Tehnolog-Ribnica-YU_M.doc
31572015041509_karta 1.pdf
32032015041509_karta 2.pdf
32142015041509_Rudozem_Punktove.jpg
32232015041509_Situacia-Ribnica2-Model_1.pdf
32302015041509_Publ_Pokana_Ribnica.pdf

ПубликацияДата
Протокол от комисия 2015-10-02 16:40:00
Договор № ЕМ-15-015/08.10.2015 От дата: 2015-10-08 2015-10-21 10:25:00
Плащане по договор №: ЕМ-15-015/08.10.2015 От дата: 2015-10-08 2015-12-28 13:30:31

<-- Обратно към поръчки