Филтрирай по:

Тип на поръчката:Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

МОНИТОРИНГ И ПОДДРЪЖКА НА ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ „УСТРЕМ-4“ - ОП 1

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ (от 15.04.2016)

Дата: 2018-05-10 10:10:00
№ 20190117Hdxp376049

Описание:

Основните дейности, които следва да бъдат извършени през 3-годишния период на изпълнение на поръчката са:
А) Възстановителни мероприятия:
·         възстановяване проводимостта на отводнителния канал за външни води и на облицовката и проводимостта на ригулните канавки - почистване на отводнителният канал за външни води, почистване и възстановяване на ригулни канавки (лява ригулна канавка с обща дължина 330 м, дясна ригулна канавка с обща дължина от 253 м и канавка на берма на кота 165 м с дължина 370 м);
·         възстановителни мероприятия на дренажен тампон;
·         възстановяване на 7 (седем) броя пиезометри – смяна на обсадната тръба при 3 (три) пиезометра и прокарване сондажи за 4 (четири) дублиращи пиезометра;
Б) Мониторингови дейности:
·      оглед и оценка за състоянието на хвостохранилище „Устрем-4“ и съоръженията към него чрез визуален контрол - два пъти годишно (един път през сухия период и един път през влажния период) и извънредно при нужда (след проливни дъждове, земетръс и др.);
·      геодезични измервания за установяване на хоризонтални и вертикални деформации - един път годишно и извънредно след земетръс при визуално установяване на промени;
·      наблюдения и измервания на пиезометричната повърхност - един път годишно, както и извънредно след проливни дъждове;
·      Мониторинг на дренажните води след дренажния тампон - един път годишно и извънредно при визуално установени големи промени в количеството и качеството им.
·      Мониторинг на състава на биомасата - един път годишно.
Обследването на дренажни води и биомасата трябва да се извършва от акредитирани лаборатории.
·      изготвяне на годишни доклади.
В) Поставяне на информационни табели.


Документи
53072019171101_обявление за поръчка.pdf
53252019171101_документация.pdf
53332019171101_техническа спецификация.doc
53432019171101_количествена сметка.xls
53472019171101_приложения - образци.rar
53582019171101_решение за откриване на процедурата.pdf
54032019171101_ЕЕДОП.rar

ПубликацияДата
Разяснения 2018-05-21 11:00:00
Протокол 1 2018-06-13 11:20:00
Доклад 2018-07-13 11:25:00
Покана 2018-06-27 10:00:00
Протокол 2 2018-07-23 10:30:00
решение 2 2018-07-23 10:55:00

<-- Обратно към поръчки