Филтрирай по:

Тип на поръчката:Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Мониторинг и поддръжка на хвостохранилище „Радка“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА (от 15.04.2016)

Дата: 2020-06-16 10:07:09
№ 20200610ZFXC521592

Описание:

С  Протокол № 131/07.10.2019 г. Междуведомственият експертен съвет (МЕС) към Министерство на икономиката (МИ) е приел работен проект за обект „Мониторинг и поддръжка на хвостохранилище „Радка“.


Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции, както следва:


1. Обособена позиция № 1 с предмет: „Провеждане на контролно-измервателни, възстановителни и поддържащи дейности на хвостохранилище „Радка” за период от пет години” (ОП № 1) , включваща следните дейности:


1. Възстановителни дейности, в т. ч:


a ) възстановяване проводимостта на югоизточната черна охранителна канавка.


b) Възстановяване на почвения слой;


c) Изграждане на наблюдателни стълбове;


2. Мониторинг и поддръжка, в т.ч:


a)    оглед и оценка за състоянието на хвостохранилището;


b)   базово измерване на КИС;


c) измервания за установяване на хоризонтални и вертикални деформации;


d)  наблюдения на пиезометричната повърхност в отпадъчното тяло;


e) почистване на външната отводнителна система /канавки и храсти/;


f) изготвяне на годишни доклади за провеждания мониторинг.


Документи
57282020160906_Reshenie_Radka.pdf
57432020160906_Obyavlenie_Radka.pdf
57552020160906_Dokumentacia_Radka.pdf
58042020160906_Pril_1_Образец_опис - Радка.docx
58122020160906_Pril_2_Образец_предложение_за_изпълнение_ОП1_Радка.docx
58192020160906_Pril_2а_Образец_предложение_за_изпълнение_ОП2_Радка.docx
58252020160906_Pril_3_Образец_ценово_предложение_ОП1_Радка.docx
58302020160906_Pril_3a_Образец_ценово_предложение_ОП2_ Радка.docx
58362020160906_Pril_3.1_КСС_ОП1_Радка.xlsx
58422020160906_Pril_3.2_КСС_ОП2_Радка.xlsx
58552020160906_Pril_4_Образец_Техническа спецификация_ОП1_Радка.pdf
59052020160906_Pril_4a_Образец_Техническа спецификация_ОП2_Радка.pdf
59122020160906_Pril_5_Методика_оценка_ОП1_Радка.docx
59222020160906_Pril_6_Образец_проект на договор_ОП1_Радка.docx
59332020160906_Pril_6a_Образец_проект на договор_ОП2_Радка.docx
59382020160906_Pr_6_kam_proekt_dogovor ОП1-Радка.xls
59462020160906_Pr_5_kam_proekt_dogovor ОП2-Радка.xls
00362020161006_RP.rar
09032020161006_espd-request-ОП 1 Радка.zip
09112020161006_espd-request-ОП 2 Радка.zip

ПубликацияДата
Протокол 1 комисия 2020-07-17 17:55:00
Съобщение за отваряне на цени 2020-08-10 16:45:00
Протокол 2, 3 и 4 комисия 2020-08-18 11:25:00
Решение класиране 2020-08-18 11:25:00
Договор № ЕА-03-13/23.09.2020 2020-10-15 15:55:00
Договор № ЕА-03-11/17.09.2020 2020-10-15 15:55:00
Анекс към договор 2023-07-18 15:15:00

<-- Обратно към поръчки